Põhikiri

MTÜ Jääk ja Praak põhikiri
1 Üldsätted
1.1 Mittetulundusühing Jääk ja Praak (edaspidi MTÜ) on vabatahtlikkuse alusel
ühinenud isikute organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.
1.2 MTÜ asukoht on Pühalepa Vald, Eesti Vabariik.
1.3 MTÜ on asutatud määramata ajaks.
2 Tegevuse eesmärgid
2.1 Taaskasutatavatest materjalidest käsitööna erinevate toodete valmistamine.
2.2 Taaskausutuse edendamine ja propageerimine ning selle kaudu inimeste
keskkonnateadlikuse tõstmine.
2.3 Sotsiaalselt nõrgemal positsioonil olevate inimeste kaasamine MTÜ tegevusse
ning selle kaudu lisaväärtuste loomine kõigi osapoolte jaoks.
2.4 Kohalike elanike huvitegevuse arendamine tuginedes erinevate huvigruppide,
KOV-te, riiklike institutsioonide ning Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide
koostööle.
2.5 Elu- ja looduskeskkonna säästev kasutamine, väärtustamine ja arendamine.
2.6 Riskigruppide tööhõive parandamine.
2.7 Toetada ühiskonna nõrgemate gruppide (erivajadustega inimeste ja töötute)
enesealgatust, vaba aja veetmist ning enesetäiendust mitmesuguste tegevuste ja
projektide kaudu.
2.8 Korraldada MTÜ eesmärkidest lähtuvaid seminare, töötubasid, teemapäevi,
õppelaagreid, väljasõite.
1
2.9 Pereväärtuste tunnustamine läbi ürituste organiseerimise, , toetame kohalike
elanike esteetilist, kõlbelist ja sotsiaalset arengut ning heade käitumistavade
kujunemist.
2.10 Vabaaja võimaluste laiendamine läbi kultuuri – ja käsitöö ürituste,
kultuuritraditsioonide väärtustamine.
3 Eesmärgi saavutamise vahendid
3.1 Taaskasutatavatest materjalidest toodete loomine ja tootmine.
3.2 MTÜ eesmärke toetava majandustegevuse arendamine.
3.3 Teabepäevade, õpitubade, näituste ja teiste taaskasutatavate materjalide,
toodete propageerivate ürituste korraldamine.
3.4 Korraldab lastele, peredele ja eakatele suunatud toetavaid tegevusi jms.
3.5 Korraldab heategevuslikke üritusi jms; ( see on minu meelest vajalik kui taotlete
tulumaksu soodustusega MTÜ tunnustamist maksuametis).
3.6 Teeb koostööd riigi-, omavalitsus-, laste-, tervishoiu-, teadus-, haridus- ja
kultuuriasutustega, ühendustega, riiklike ja erakapitali fondidega nii kodu- kui
välismaal ning kõigi teiste tervise ja kultuuri edendamisest huvitatud asutuste ,
ühenduste ja üksikisikutega jms.
3.7 Korraldab koolitusi, infopäevi, seminare ja festivale jms.
3.8 Edendab keskkonnateadlikkust ja keskkonnasõbralikku käitumist jms.
3.9 Pakub võimalust kohalikel elanikel tegeleda meelepärase huvitegevusega,
omandada käsitöö alaseid ning loodushoiu teadmisi ja oskusi, arendab
tahteomadusi, püsivust, iseseisvust, vastutus- ja kohusetunnet jms.
3.10 Taotleb rahalisi vahendeid toetusfondidest ja muudest allikatest.
3.11 Organiseerib ja vahendab teisi MTÜ eesmärke toetavaid tegevusi.
4 Liikmeks vastuvõtmise kord
4.1 MTÜ asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu
käesoleva põhikirja.
2
4.2 Peale asutajaliikmete võib MTÜ liikmeks vastuvõtmist taodelda iga füüsiline
või juriidiline isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele.
4.3 Ühingu liikmeks astumiseks või väljaastumiseks esitab isik juhatusele kirjaliku
avalduse ning tasub ühingu arvele sisseastumismaksu üldkoosoleku kehtestatud
suuruses ja tähtajal.
4.4 Ühingu liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab juhatus.
5 Liikmete õigused ja kohustused
5.1 MTÜ liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva
põhikirjaga.
5.2 MTÜ liikmel on õigus:
5.2.1 osa võtta üldkoosolekust;
5.2.2 valida ja olla valitud MTÜ juhtimis- ja kontrollorganitesse;
5.2.3 saada teavet MTÜ tegevuse kohta;
5.2.4 astuda MTÜ-st välja;
5.2.5 kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi.
5.3 MTÜ liige on kohustatud:
5.3.1 täitma põhikirja nõudeid ja MTÜ juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;
5.3.2 õigeaegselt tasuma makseid MTÜ juhtorganite poolt näidatud suuruses
ja tähtajal;
5.3.3 osalema ühingu tegevuses ning täitma talle üldkoosoleku või juhatuse
otsusega pandud kohustusi
6 Liikme väljaastumine
6.1 Liige võib MTÜ-st välja astuda kirjaliku tahteavalduse alusel, ette teatades
juhatusele üks kuu.
3
7 Juhtimine
7.1 Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab üldkoosoleku poolt
määratud kaheliikmeline juhatus.
7.2 Juhatuse liige esindab ühingut kõigis õigustoimingutes
7.3 Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:
7.3.1 MTÜ igapäevategevuse korraldamine
7.3.2 MTÜ liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine
7.3.3 MTÜ tegevuskava ja eelarve koostamine
7.3.4 majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine
7.3.5 MTÜ vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva
põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevalt.
8 Üldkoosolek
8.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel
on üks hääl.
8.2 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
8.2.1 põhikirja muutmine;
8.2.2 eesmärgi muutmine;
8.2.3 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
8.2.4 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu
nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes MTÜ esindaja
määramine.
8.3 MTÜ üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
8.3.1 majandusaasta aruande kinnitamiseks;
4
8.3.2 seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui MTÜ huvid seda nõuavad.
8.4 Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse igale liikmele kirjalikult vähemalt
7 päeva ette.
8.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt
üle poole MTÜ liikmetest.
8.6 Üldkoosoleku otsus on vastuvõetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul
osalenud MTÜ liikmetest.
9 Raamatupidamine
9.1 Juhatus korraldab raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.
9.2 Juhatus koostab peale majandusaasta lõppu raamatupidamise aastaaruande ja
tegevusaruande vastavalt seaduses sätestatud korras.
9.3 MTÜ majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
10 Majandusaasta aruanne
10.1 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande
raamatupidamise seaduses sätestatud korras.
10.2 Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla mõlemad juhatuse liikmed.
10.3 Juhatus esitab registrile kinnitatud majandusaasta aruande koos andmetega
aruandeaasta põhitegevusala kohta Äriseadustiku §4 lõike 6 alusel kehtestatud
Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori kohaselt kuue kuu jooksul arvates
majandusaasta lõppemisest.
11 MTÜ tegevuse lõpetamine
11.1 MTÜ tegevus lõpetatakse:
11.1.1 Juhatuse otsusega;
11.1.2 Muudel tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-s 39 sätestatud alusel.
5
11.2 MTÜ ühinemine, jagunemine või likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud
korras.
11.3 MTÜ lõpetamisel või likvideerimisel läheb vara üle avalik- õiguslikule
juriidilisele isikule.
11.4 Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist
allesjäänud ühingu vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja
sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule isikule.